Инструктаж за учениците от 7 калс

Скъпи седмокласници,

предстои Ви външно оценяване, поради това Ви напомняме какво трябва да правите по време на изпитите.

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА

прием след VII клас по БЕЛ и математика

Преди започване на изпита за прием след VII клас по БЕЛ и математика ученикът:

 • Влиза в изпитната зала с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща мястото за явяване на приемни изпити до 8.30 ч.;

 • Заема определеното му място не по-късно 8,45 ч;

 • Предава на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена мобилната си комуникационна техника;

 • Носи и ползва на изпит химикалка, която пише със син цвят, а за изпита по математика – линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума;

 • Изслушва настоящия инструктаж и се подписва в протокола за дежурство по време на изпита от лявата страна на името си;

 • Получава от квестор голям плик, среден плик, малък бял плик, лист за отговори за модула национално външно оценяване с прикрепена към него идентификационна бланка, свитък за допълнителния модул и 3 броя листове за чернова;

 • Под контрола на квесторите отделя идентификационната бланка от листа за отговори, попълва я и я поставя в малкото пликче, без да го залепва.

По време и след приключване на приемния изпит:

 • пише със син цвят химикалка, чертае с черен молив;

 • не ползва коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника;

 • не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;

 • не подсказва и не преписва;

 • не поставя знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;

 • не напуска изпитната зала:

  • по-рано от 30 (тридесет) минути след началния час на всеки от модулите;

  • след изтичане на времето за работа върху модула НВО, ако ще работи по допълнителния модул;

 • получава тестовете и започва работа след обявяване на началния час от квестора;

  • след изтичане на времето, определено за работа по модула НВО поставя листа за отговори в средния по големина хартиен плик и го запечатва, след което го поставят в големия хартиен плик;

  • ако ще работи по допълнителния модул не запечатва големия хартиен плик, а остава на мястото си до започване на втория модул, като:

  • за изпита по БЕЛ:

    • изслушва един път текста за преразказ от диска или прочетен от консултанта;

    • получава един екземпляр от текста за преразказ и го чета самостоятелно в рамките на 15 (петнадесет) минути, след което го връща на квесторите;

    • по време на изслушването и на самостоятелното четене на текста няма право да си води бележки;

   • за изпита по математика – получава екземпляр със задачите от допълнителния модул;

  • ако няма да работи по допълнителния модул, на работното си място след проверка от квестора за правилното попълване на идентификационната бланка, я поставя в малкото пликче, залепва го и го поставя в големия плик с вече запечатания среден по големина хартиен плик с листа за отговори от модула НВО, след което залепва и големия плик, предава изпитната си работа заедно с теста на квестора, неизползвания свитък за втория модул и неизползваните листове за чернова и се подписва в протокола за дежурство и напуска изпитната зала.

 • При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.

 • След приключване работата по допълнителния модул, на работното си място след проверка от квестора за правилното попълване на идентификационната бланка, я поставят в малкото пликче, залепват го и го поставят в големия плик, заедно със свитъка за допълнителния модул, черновата и вече запечатания среден по големина хартиен плик с листа за отговори от модула НВО, след което залепват и големия плик, предават изпитната си работа заедно с теста на квестора и неизползваните листове за чернова и се подписват в протокола за дежурство и напуска изпитната зала.

Научете повече за компютърните престъпления и как да се предпазим от тях.
Компютърни престъпления